Linia strategii postepu dla strategii handlowej. Strategia marketingowa - jak zrobić? (przykłady + PDF do pobrania)

Cykl PDCA to znana od lat koncepcja, stosowana powszechnie w usprawnianiu procesów, która doskonale sprawdza się w zarządzaniu. Kaskadowy system tablic Wraz z procesem kaskadowania powstają tablice Hoshin Kanri niższych poziomów zarządzania, tworzące kaskadowy system wizualizacji.

Menedżerowie proponują również strategie, czyli sposoby realizacji celów oraz określają zasoby niezbędne do ich wdrożenia. Po uzyskaniu konsensusu średni szczebel zarządzania ustala i negocjuje z zespołami wdrożeniowymi mierniki efektywności służące ocenie realizacji poszczególnych strategii. W kolejnym kroku zespoły wdrożeniowe opracowują szczegółowe plany działań. W trakcie realizacji planów kierownictwo firmy dokonuje regularnych przeglądów, aby zrozumieć zarówno postęp w ich realizacji, jak i działanie całego systemu Hoshin Kanri.

Podsumowując, warto podkreślić, że: Hohin Kanri rozpoczyna się od sformułowania klarownej wizji i głównych celów. Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji są ustalane w drodze dwustronnego dialogu z menedżerami średniego szczebla.

Plany są uszczegóławiane na niższych poziomach. Kierownictwo regularnie przegląda zarówno realizację planów, jak i działanie systemu. Cele strategiczne mogą być osiągnięte z wykorzystaniem dwóch dostępnych potencjałów. Pierwszy to działania w ramach obecnych możliwości, a drugi, to usprawnienia i zmiany, które istotnie zwiększą zdolność organizacji do osiągania lepszych wyników.

Różnica miedzy celem a wzrostem możliwym do uzyskania w ramach codziennych działań tworzy lukę strategiczną, która jest przedmiotem planu Hoshin Kanri. Rolą Hoshin Kanri jest zamknięciem luki strategicznej Polityka firmy jest osiągana poprzez jedność celu i priorytetów, przy zaangażowaniu wszystkich funkcji.

Plany są zsynchronizowane w pionie i poziomie a kluczowe problemy ograniczające rozwój firmy są rozwiązywane przez całą organizację. W ten sposób wszyscy pracownicy są zaangażowani we wdrażanie strategii, mając klarowne cele do osiągnięcia i zadania do wykonania. Rozwinięcie planów Hoshin Kanri Hoshin Kanri ustawia całą organizację w jednym kierunku Zadaniem Hoshin Kanri jest nie tylko planowanie i wdrażanie planów w dół organizacji, lecz także wzmacnianie zarządzania i współpracy miedzyfunkcyjnej oraz przekładanie celów strategicznych na codzienne działania.

W ten sposób cała organizacja zostaje ustawiona w jednym kierunku i zaczyna realizować codziennie swoją strategię. Plan, Do, Check, Act. Cykl PDCA to znana od lat koncepcja, stosowana powszechnie w usprawnianiu procesów, która doskonale sprawdza się w zarządzaniu. Stosowanie PDCA nie tylko umożliwia wdrożenie w praktyce wszystkich funkcji zarządzania[11], lecz także integruje je z ideą ciągłego doskonalenia.

PDCA to cztery zadania, które są Formula do opcji straty w następującej Linia strategii postepu dla strategii handlowej sobie kolejności.

W kontekście Hoshin Kanri, w cyklu PDCA realizowane są wszystkie działania związane z planowaniem i realizacją planów. Planowanie ang. Plan — Planowanie zmian strategicznych, organizacyjnych lub doskonalenia procesu Wykonanie ang. Do — Wdrażanie planów oraz realizacja zaplanowanych działań Sprawdzanie ang. Check — Sprawdzanie planów, osiągniętych wyników oraz przegląd działania procesu Zastosowanie ang.

Act — Korygowanie planów, wdrażanie wypracowanych udoskonaleń Rys. Po zakończeniu miesięcznego cyklu następuje korekta planu długoterminowego i opracowanie kolejnego planu rocznego. Wdrożone usprawniania i zmiany, będące wynikiem zrealizowanych inicjatyw i projektów strategicznych, są utrzymywane i ulepszane w ramach codziennego zarządzania.

Natomiast krytyczne problemy wykryte podczas codziennej pracy i niemożliwe do rozwiązania w krótkim czasie są umieszczane w planach Hoshin Kanri na kolejny rok. W każdym cyklu PDCA następuje doskonalenie sposobu zarządzania i rozwój potencjału wszystkich pracowników. Wizja i kierunek są przekładane na codzienne działania, a organizacja zaczyna pędzić do przodu znacznie szybciej niż konkurencja.

Hoshin Kanri krok po kroku Tworzenie strategii zaczyna się od formułowania podstawionych założeń strategicznych w postaci misji, wizji oraz strategii długoterminowej. Na tej podstawie określana jest strategia okresowa oraz roczne plany. Jednak horyzont czasowy planowania zależeć będzie od wielkości firmy, dojrzałości rynku, na którym działa oraz jej doświadczeń w zarządzaniu strategicznym. Istotnym czynnikiem wpływającym na proces będzie złożoność i wielkość organizacji.

Pełny zakres Hoshin Kanri, przedstawiony poniżej obejmuje zarówno planowanie strategiczne jak i cykl roczny. Zaczyna się od analizy dotyczącej najważniejszych kwestii strategicznych skanowanieprzechodzi przez planowanie okresowe i kolejne kroki cyklu rocznego.

Wszystkie etapy procesu są ze sobą ściśle powiązane. Scanningto niezbędny krok, aby przejść do strategii okresowej do planu rocznego. Zaczynając wdrażanie Hoshin Kanri mamy do czynienia z organizacjami, które mają strategie lub takimi, które jej nie posiadają.

Jeśli więc twoja firma dysponuje strategią, to przed rozpoczęciem planowania musisz ją dokładnie zrozumieć i upewnić się, że jest nadal aktualna. Jeśli kierownictwo firmy stwierdzi, że konieczne są zmiany — a często się tak dzieje, to w ramach skanowania należy dokonać stosownych korekt.

Istotne jest uzyskanie wśród kluczowych menadżerów pełnego zrozumienia i akceptacji dla wybranego kierunku. Na ich barkach będzie spoczywało tworzenie i wdrażanie planu, który Linia strategii postepu dla strategii handlowej organizacji podróż w swoją przyszłość. Jeśli jednak jesteś w sytuacji, w której twoja firma nie posiada strategii, powinieneś koniecznie zacząć od wyznaczenia wizji i wyboru kierunku strategicznego, w którym chcesz podążać.

Wybór strategii[12] to kluczowy moment w procesie planowania strategicznego. Michael E. Porter, guru w dziedzinie strategii organizacji, twierdzi, że celem strategii powinno być uzyskiwanie trwałej pozycji konkurencyjnej, m.

Linia strategii postepu dla strategii handlowej Qiwi Bitcoin Rumunia.

Tworzenie strategii to zatem decydowanie o wyborze jednego, a nie wielu kierunków, w którym podąży firma. Decyzja podjęta na tym etapie będzie miała fundamentalny wpływ na dalsze kroki procesu planowania, rozwój firmy oraz ostatecznie jej sukces. Jeśli Twoja firma jest niewielka, to jesteś w stanie wdrożyć strategię w relatywnie krótkim czasie, jeśli jednak reprezentujesz dużą organizację, to dokonanie strategicznego zwrotu może zająć wiele lat. Aby opracować dobry plan musisz wyjść poza ramy codziennego działania operacyjnego.

Zatrzymaj się, poświęć czas na refleksję oraz głębokie zastanowienie się nad rozwojem firmy. Podejmij wysiłek znalezienia odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: Gdzie twoja firma znajduje się obecnie? Dokąd chce zmierzać? Jak tam dotrze?

Jakie są etapy rozwoju firmy? Strategia od podstaw. - Elżbieta Marciniak

Przeprowadź proces planowania strategicznego, aby sformułować pożądaną przyszłość. To będzie kompas dla zespołu planistycznego, który zajmie się przełożeniem tej wizji na konkretne cele i działania. Strategia okresowa Jeśli wyklarowałeś wizję i nakreśliłeś długoterminowy kierunek rozwoju swojej firmy, to czas na opracowanie strategii okresowej.

Linia strategii postepu dla strategii handlowej przypomnienia, to średniookresowy plan działań na lat, którego celem jest realizacja strategii długoterminowej. Mając na uwadze zmiany w otoczeniu, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, jako perspektywę średnioterminową przyjmujemy zazwyczaj horyzont trzech lat. Takich też założeń będziemy się trzymać opisując kolejne elementy planu okresowego. Z reguły dysponujemy mniejszą ilością informacji i wiedzy, polegamy na intuicji oraz planujemy zmiany wyobrażając sobie przyszłość.

Cykle roczne i mikro mają charakter reaktywny, w których reagujemy na odchylenia od zamierzeń na bazie rzeczywistych danych. Realizacja strategii okresowej w cyklach rocznych Tworzenie strategii okresowej Tworzenie strategii okresowej to proces, w których przekładamy ogólne i szeroko sformułowane założenia strategii długoterminowej na bardziej konkretne, kilkuletnie działania.

Mimo, że wciąż patrzymy w odległą przyszłość, to zaczynamy zarysowywać jej kształty. Wyobrażamy sobie rezultaty biznesowe, Opcje sezonowe Trade. się spodziewamy oraz określamy priorytetowe zmiany i udoskonalenia, które musimy wprowadzić w kolejnych latach.

Piramida strategiczna Piramida strategiczna ang. Strategic Framework to graficzne przedstawienie procesu planowania podkreślające, że przebiega on od ogółu do szczegółu, przechodząc z perspektywy długoterminowej do rocznej.

Założenia długoterminowe mogą być ogólnie sformułowane, ale plan roczny powinien być szczegółowy. Trzeba mieć na uwadze, że te same elementy mogą być nazywane w różnych firmach, w nieco inny sposób.

Piramida strategiczna Prawdziwa Północ Prawdziwa Północ ang. True North to strategiczna i filozoficzna wizja lub cel organizacji. Jest wynikiem analizy sytuacji i refleksji, wyraża wolę kierownictwa oraz wyznacza kierunek dla całej organizacji. Możemy jej użyć do wyrażenia priorytetów zarówno w planie okresowym jak i rocznym. Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi. Przykład Prawdziwej Północy Widzimy, że Prawdziwa Północ obejmuje długoterminową wizję firmy oraz średnioterminowe, kluczowe cele, które kierownictwo chce osiągnąć w ramach swojej strategii okresowej.

Zwróć uwagę, że wizja wskazuje jak powinno być, wyznaczając jednocześnie kierunek, w którym ma podążać cała organizacja. Ta triada, obejmująca codzienną dbałości o obsługę klientów, jakość i perfekcyjne dostawy na pierwszym miejscu, jest kompasem dla wszystkich pracowników.

Chętnie i powszechnie stosujemy tę koncepcję, ponieważ w zrozumiały i łatwy do komunikacji sposób pokazuje to, co w firmie najważniejsze.

Prawdziwą Północ określamy również dla planu rocznego. Kategorie Podążanie w wyznaczonym kierunku i osiągnięcie zamierzonych celów wymaga wysiłków oraz zaangażowania w wielu obszarach firmy. Ograniczanie uwagi wyłącznie do paramentów finansowych nie daje pełnej kontroli sytuacji oraz ogranicza rozwój organizacji. Cele finansowe powinny być utrzymane w równowadze z innymi priorytetami.

To ułatwia, zarówno wdrożenie strategii, jak i zrównoważony rozwój całej firmy.

  • Hoshin Kanri Strategy Deployment.
  • Same warsztaty i materiały z warsztatów chciałam dodatkowo wzbogacić swoim komentarzem, więc mam nadzieję, że ten artykuł w końcu pomoże Wam uporać się z tematem, a po jego przeczytaniu powstanie niejedna świetna strategia marketingowa firmy lub marki?
  • Nájdite si knihu, ktorá presne zodpovedá tomu, čo hľadáte, a objavte nové, ktoré vás zaujímajú.
  • Dla CCC to już druga pozytywna rewizja ratingu w ciągu zaledwie dwóch lat.
  • W SGH rekrutacja na studia nie kosztuje nawet złotówki.

Ten sposób myślenia znajduje swoje odzwierciedlenie również w koncepcji zrównoważonej karty wyników ang. Balanced Scorecard. Wdrażając Hoshin Kanri, określamy 3—5 obszarów nazywamy je kategoriamina Linia strategii postepu dla strategii handlowej organizacja musi się skupić aby osiągnąć swoją Prawdziwą Północ. Będą one wspólnie tworzyć solidne filary twojej strategii. Kategorie i wyzwania tworzą strukturę drzewa planowania Wyzwania Każda strategia nadrzędna ma swój motyw przewodni ang.

Wyzwania formułowane są w horyzoncie średnioterminowym 3 lata ale mogą być modyfikowane w tym okresie. Ich zadaniem jest wskazać priorytet, skoncentrować uwagę i zmienić sposób myślenia. Wyzwania powinny być ambitne i wykraczać poza obecną zdolność. Podejmij wysiłek znalezienia odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: Gdzie twoja firma znajduje się obecnie?

Dokąd chce zmierzać? Jak tam dotrze? Przeprowadź proces planowania strategicznego, aby sformułować pożądaną przyszłość. To będzie kompas dla zespołu planistycznego, który zajmie się przełożeniem tej wizji na konkretne cele i działania. Strategia okresowa Jeśli wyklarowałeś wizję i nakreśliłeś długoterminowy kierunek rozwoju swojej firmy, to czas na opracowanie strategii okresowej.

Dla przypomnienia, to średniookresowy plan działań na lat, którego celem jest realizacja strategii długoterminowej. Mając na uwadze zmiany w otoczeniu, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, jako perspektywę średnioterminową przyjmujemy zazwyczaj horyzont trzech lat. Takich też założeń będziemy się trzymać opisując kolejne elementy planu okresowego.

Z reguły dysponujemy mniejszą ilością informacji i wiedzy, polegamy na intuicji oraz planujemy zmiany wyobrażając sobie przyszłość. Cykle roczne i mikro mają charakter reaktywny, w których reagujemy na odchylenia od zamierzeń na bazie rzeczywistych danych.

Realizacja strategii okresowej w cyklach rocznych Tworzenie strategii okresowej Tworzenie strategii okresowej to proces, w których przekładamy ogólne i szeroko sformułowane założenia strategii długoterminowej na bardziej konkretne, kilkuletnie działania. Mimo, że wciąż patrzymy w odległą przyszłość, to zaczynamy zarysowywać jej kształty. Wyobrażamy sobie rezultaty biznesowe, których się spodziewamy oraz określamy priorytetowe zmiany i udoskonalenia, które musimy wprowadzić w kolejnych latach.

Piramida strategiczna Piramida strategiczna ang.

Linia strategii postepu dla strategii handlowej Opcje handlowe juz dzis

Strategic Framework to graficzne przedstawienie procesu planowania podkreślające, że przebiega on od ogółu do szczegółu, przechodząc z perspektywy długoterminowej do rocznej. Założenia długoterminowe mogą być ogólnie sformułowane, ale plan roczny powinien być szczegółowy. Trzeba mieć na uwadze, że te same elementy mogą być nazywane w różnych firmach, w nieco inny sposób. Piramida strategiczna Prawdziwa Północ Prawdziwa Północ ang. True North to strategiczna i filozoficzna wizja lub cel organizacji.

Marcin Czyczerski, CCC: realizujemy cele strategii „GO.22”

Jest wynikiem analizy sytuacji i refleksji, wyraża wolę kierownictwa oraz wyznacza kierunek dla całej organizacji. Możemy jej użyć do wyrażenia priorytetów zarówno w planie okresowym jak i rocznym. Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi. Przykład Prawdziwej Północy Widzimy, że Prawdziwa Północ obejmuje długoterminową wizję firmy oraz średnioterminowe, kluczowe cele, które kierownictwo chce osiągnąć w ramach swojej strategii okresowej.

Linia strategii postepu dla strategii handlowej Trend strategii handlowych Trend.

Zwróć uwagę, że wizja wskazuje jak powinno być, wyznaczając jednocześnie kierunek, w którym ma podążać cała organizacja. Ta triada, obejmująca codzienną dbałości o obsługę klientów, jakość i perfekcyjne dostawy na pierwszym miejscu, jest kompasem dla wszystkich pracowników.

Chętnie i powszechnie stosujemy tę koncepcję, Linia strategii postepu dla strategii handlowej w zrozumiały i Strategie handlowe MBS. do komunikacji sposób pokazuje to, co w firmie najważniejsze. Prawdziwą Północ określamy również dla planu rocznego. Kategorie Podążanie w wyznaczonym kierunku i osiągnięcie zamierzonych celów wymaga wysiłków oraz zaangażowania w wielu obszarach firmy.

Ograniczanie uwagi wyłącznie do paramentów finansowych nie daje pełnej kontroli sytuacji oraz ogranicza rozwój organizacji. Cele finansowe powinny być utrzymane w równowadze z innymi priorytetami. To ułatwia, zarówno wdrożenie strategii, jak i zrównoważony rozwój całej firmy. Ten sposób myślenia znajduje swoje odzwierciedlenie również w koncepcji zrównoważonej karty wyników ang. Balanced Scorecard. Wdrażając Hoshin Kanri, określamy 3—5 obszarów nazywamy je kategoriamina których organizacja musi się skupić aby osiągnąć swoją Prawdziwą Północ.

Będą one wspólnie tworzyć solidne filary twojej strategii. Kategorie i wyzwania tworzą strukturę drzewa planowania Wyzwania Każda strategia nadrzędna ma swój motyw przewodni ang. Wyzwania formułowane są w horyzoncie średnioterminowym 3 lata ale mogą być modyfikowane w tym okresie. Ich zadaniem jest wskazać priorytet, skoncentrować uwagę i zmienić sposób myślenia.

Wyzwania powinny być ambitne i wykraczać poza obecną zdolność. Tylko wtedy zmuszą organizację do dodatkowego wysiłku i poświęcenia. Powinny być wyrażane językiem rezultatów, ale na ogólnym poziomie, aby dać przestrzeń menedżerom do ich doprecyzowania w ramach dalszych prac planistycznych. Priorytetowe zmiany i udoskonalenia W planie okresowym możemy umieścić przełomowe zmiany i udoskonalenia, których wdrożenie jest niezbędne dla sukcesu strategii, ale czas potrzebny na ich realizację wykracza ponad rok.

Ma to uzasadnienie, szczególnie w dużych organizacjach. Przykładem może być rozwój kanałów sprzedaży, integracja łańcucha dostaw czy wdrożenie Lean Management. Przełomowe zmiany są określane różnymi nazwami, np. Obejmują często całą firmę i dotyczą wielu funkcji oraz procesów, wspierając jednocześnie wiele celów. Są określane dość ogólnie, planowane na lat a następnie rozwijane na konkretne działania taktyczne, do realizacji w kolejnych miesiącach.

Od planu okresowego do planu rocznego Rozwinięcie strategii ang. Strategy Deployment to przejście od planu okresowego do krótkoterminowych działań w planie rocznym, z tym, że rok nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym zależy od przyjętego cyklu planowania. Nie powinno się pomijać planu okresowego, nawet jeśli miałby być ogólne zarysowany.

W większości przypadków wystarczy ograniczenie się do kluczowych celów oraz kilku priorytetowych zmian i udoskonaleń. To wyznaczy ramy dla rocznych planów i utrzyma organizację na odpowiednich torach.

Przejście bezpośrednie od wizji do planu rocznego zwiększa ryzyko odejścia od wyznaczonego kierunku. Cykl roczny — serce Hoshin Kanri Cykl roczny to serce Hoshin Kanri, ponieważ właśnie tu decyduje się sukces wdrażania strategii.

W planie rocznym najwyższe kierownictwo podejmuje decyzję o tym, jaki dystans pokonać w kierunku swojej wizji, w perspektywie kolejnego roku.

Carrefour zmienia strategię inwestycyjną w Polsce. Digital first! Koniec z hipermarketami?

Wybór kierunku strategicznego ustawia firmę na właściwy tor, ale to roczny plan i jego realizacja powoduje, że strategia staje się faktem, a nie tylko marzeniem. Jeśli twoja firma posiada plan strategiczny, to plan roczny będzie wynikał wprost z niego.

Jeśli nie ma, to plan ten trzeba opracować, mając na uwadze perspektywę krótkookresową. Choć, jak podkreślono wielokrotnie w poprzednich rozdziałach, nie należy rezygnować z określenia założeń strategicznych, choćby w uproszczonej formie. Poniżej przedstawiono roczny cykl Hoshin Kanri, z wyróżnieniem planowania rocznego jako kroku rozpoczynającego cały cykl. Roczny cykl Hoshin Kanri W planie rocznym konkretyzowane są cele oraz metody ich osiągnięcia.

Planowanie powinno być poprzedzone refleksją na temat roku poprzedniego. Nie powinno się zaczynać planowania bez oceny bieżącej sytuacji oraz podsumowania sukcesów i porażek minionego roku. W kolejnych rozdziałach opisujemy główne kroki tworzenia planu rocznego. Plan roczny ang.

Proces jest gruntowny, oparty na solidnym zrozumieniu sytuacji oraz angażujący wielu menedżerów. Jego celem jest nie tylko wybór priorytetów i zaplanowanie działań, ale Linia strategii postepu dla strategii handlowej zaangażowanie do jego realizacji ang.

Prześledźmy zatem na poniższym przykładzie, jak można przejść z planu średniookresowego do planu rocznego, kontrolując jednocześnie spójność z kierunkiem strategicznym. Refleksja dotycząca poprzedniego roku oraz analiza bieżącej sytuacji pokazała, że jednym z kluczowych problemów utrudniających zwiększenie sprzedaży jest nieskuteczny proces ofertowania. W czasie sesji planowania metod zespół zaproponował projekt mający na celu usprawnienie tego procesu. Dodatkowo uzgodnił z dyrektorem sprzedaży, że w wyniku usprawnienia poziom Lista akcji oferujacych co tydzien powinien wzrosnąć do min.

Dokonajmy więc szybkiego sprawdzenia spójności wszystkich działań w planie, wykorzystując do tego uproszczoną matrycę X.

Powiązanie elementów planu za pomocą Matrycy X ang. X Matrix Drzewo planowania Poszczególne kategorie tworzą drzewo planowania strategii ang. Planning Tree. Kolejne kroki planowania będą realizowane w zakresach przez niewyznaczonych. To znacznie upraszcza cały proces i ułatwia jego kontrolę. Każda strategia nadrzędna wspiera realizację Prawdziwej Północy, ale w innym zakresie. Zadaniem zespołu planistycznego jest wyznaczenie szczegółowych celów dla każdej kategorii oraz określenie metod ich osiągnięcia.

Drzewo planowania w cyklu rocznym Jeśli nie ma planu strategicznego, wszystkie założenia są formułowane w trakcie planowania rocznego. Strategie nadrzędne ang. Mother Strategies to skuteczny sposób na wdrażanie strategii w całej organizacji. Pracując nad nimi zespół planistyczny szuka odpowiedzi na cztery podstawowe pytania: Gdzie dostrzegamy rozbieżność lukę między stanem oczekiwanym a obecnym? Co uniemożliwia nam zrealizowanie naszego celu?

Jakie są przyczyny obecnych problemów i ograniczeń? Jakie działania pozwolą zniwelować najważniejsze przyczyny? Do opracowania strategii nadrzędnych wykorzystujemy raporty A3[15] Linia strategii postepu dla strategii handlowej.

Mother A3które pomagają stworzyć przekonywującą opowieść biznesową. Rozwińmy zatem znaczenie tych pojęć: Kwestie priorytetowe ang. W planie wyrażamy je jako ogólne cele strategiczne. Cel ang. W planie doprecyzowujemy go miernikiem i targetem. Jest to pierwszy w Polsce sklep phygitalowy — łączący zakupy fizyczne z cyfrowymi.

Jednocześnie firma wdrożyła w r. W śród nich znajdują się Marketplace, czyli jedna platforma sprzedaży dla Carrefour oraz zewnętrznych dostawców, oferująca obecnie ponad produktów od sprzedawców. Kolejny projekt to SąSiatki, platforma zakupów sąsiedzkich, bazująca na ekonomii współpracy.

Jej użytkownicy mogą robić zakupy w sklepach Carrefour i dostarczać je sobie nawzajem. Zarząd Grupy planuje także dalsze zwiększanie możliwości rozwoju pracowników, a także dalsze wspieranie różnorodności i równości. Wiemy, że to jedynie przedsmak tego, co chcemy jeszcze zrobić. Naszą ambicją jest przede wszystkim działanie ukierunkowane na realizację celów założonych w naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Ocena ratingowa nie jest celem samym w sobie, ale w prosty sposób pozwala nam mierzyć postęp i rozliczyć się z interesariuszami z zobowiązań, które wzięliśmy na siebie na drodze odpowiedzialnego biznesu. Upatrujemy w tym szansy, przewagi konkurencyjnej, możliwości wyróżnienia się w oczach klientów.