Podstawy opcjonalnej opcji

Tak samo nie ma przepisów w p. Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że przedmiot zamówienia odzwierciedlający zakres zamówienia udzielanego z wykorzystaniem instytucji prawa opcji oraz jego wartość powinny być określone przez zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania.

Podstawy opcjonalnej opcji

Pytania i odpowiedzi Data dodania: Jeśli wśród uczestników tego projektu znajdą się osoby kwalifikujące się do innej pomocy tj. Czy można dołączyć te konsultacje do postępowania na wykłady, jako prawo opcji? Prawo opcji może polegać na rozszerzeniu zamówienia podstawowego o pewne usługi lub dostawy, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć zamówieniu podstawowemu.

Prawo opcji w zamówieniach publicznych, czyli możliwość wyboru zakresu świadczenia

Zakres objęty prawem opcji może również nie być tożsamy z zamówieniem podstawowym. Wspólna cechą opcji jest to, że zamówienie nią objęte na etapie wszczęcia postępowania jest niepewne i zamawiający nie jest w stanie podjąć decyzji, Podstawy opcjonalnej opcji będzie z niej korzystał. Stąd, jeśli zamawiający w chwili wszczynania zamówienia, nie wie, czy będzie potrzebował zlecić dodatkowe konsultacje obok wykładów, warto konsultacje umieścić w opcji.

Prawo opcji w ustawie z dnia 29 stycznia r. W art. Nie ma natomiast innych przepisów, które doprecyzowałoby możliwość korzystania z tej instytucji. Tak samo nie ma przepisów w p.

Prawo opcji w ustawie Prawo zamówień publicznych

To powoduje, że prawo opcji może być zastosowane w każdym trybie udzielenia zamówienia, nie tylko w trybach podstawowych. Często prawo opcji jest porównywane do zamówień uzupełniających udzielanych na podstawie art. Skorzystanie z prawa opcji jednak nie Podstawy opcjonalnej opcji takich ograniczeń. Prawo opcji może polegać na rozszerzeniu zamówienia podstawowego o pewne usługi Podstawy opcjonalnej opcji dostawy, które towarzyszą zamówieniu podstawowemu a co, do których zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał.

Może również polegać na rozszerzeniu zamówienia o konkretny przedmiot, co do zasady nietożsamy z przedmiotem zamówienia, jednakże każdorazowo ściśle z nim związany, bądź też może polegać na zamianie określonej część zamówienia na inne, również ściśle określone, pozostające w związku z zamówieniem podstawowym Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych Komentarz, LEX Z kolei Urząd Zamówień Publicznych w swojej opinii Podstawy opcjonalnej opcji opcji w Ustawie Prawo zamówień publicznych wskazał, że zakres objęty prawem opcji niekoniecznie musi być tożsamy przedmiotowo z częścią, której realizacja jest pewna np.

Dlatego też, jeśli zamawiający w chwili wszczynania zamówienia, nie wie, czy będzie potrzebował zlecić dodatkowe konsultacje obok wykładów, warto konsultacje umieścić w opcji. Dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych także nie stanowią w Podstawy opcjonalnej opcji zakresie wskazówki.

Także inaczej niż w przypadku zamówień uzupełniających, zakres objęty prawem opcji niekoniecznie musi być tożsamy przedmiotowo z częścią, której realizacja jest pewna.

Zamówienia publiczne Ustawa Prawo zamówień publicznych dalej: Pzp wspomina o opcji tylko w art. Instrumentu tego nie regulują wprost także żadne inne przepisy czymś zupełnie innym jest opcja stanowiąca instrument pochodny w transakcjach finansowych. Mimo braku takich regulacji zamawiający coraz częściej w zawieranych umowach sięgają po prawo opcji.

Stąd zamawiający ma w tym zakresie swobodę. Po pierwsze, jeśli zakres zamówienia podstawowego jest mniejszy od zamówienia opcjonalnego, otrzymane oferty mogą być zawyżone i mniej Zautomatyzowany system handlowy w Javie dla zamawiających.

Podstawy opcjonalnej opcji

Wykonawcom może się mniej opłacać realizacja zamówienia podstawowego mniejszego w stosunku do zamówienia większego opcjonalnego w sytuacji, kiedy zamówienie opcjonalne, zamawiający może, ale nie musi udzielić. Stanowi to w przeważającym zakresie większe ryzyko dla wykonawców, którzy nie wiedząc, czy zamówienie opcjonalne zostanie udzielone, mogą część swojego potencjału pozostawiać w dyspozycji, na wypadek skorzystania z opcji, co może zwiększać koszty wykonawców.

Prawo opcji w zamówieniu publicznym

Po drugie zaś, należy mieć na uwadze treść art. Korzystanie z prawa opcji nie może, więc stanowić obejścia przepisów prawa zamówień publicznych. Zamawiający, nie może, więc powołując się na prawo opcji, wprowadzać do treści siwz, do wzoru czy warunków umowy, zapisów umożliwiających realizację przyszłych, ewentualnych zamówień w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia określony dla konkretnego postępowania Prawo opcji. Chcąc skorzystać z prawa opcji należy pamiętać, że przedmiot zamówienia odzwierciedlający zakres zamówienia udzielanego z wykorzystaniem tej instytucji oraz jego wartość powinien być określone przez zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania Prawo opcji.

Podstawy opcjonalnej opcji

Przewidując prawo opcji Podstawy opcjonalnej opcji określić maksymalny poziom zamówienia wraz z wskazaniem, iż pewien jego zakres, z góry przewidziany i określony, będzie realizowany jedynie w określonych sytuacjach uzależnionych od swobodnej decyzji zamawiającego. Czyli de facto należy określić minimalny poziom zamówienia, który wykonawca będzie musiał zrealizować, oraz jego dodatkowy zakres, którego realizacja przez wykonawcę jest uzależniona od wskazanych w umowie w sprawie zamówienia okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Określenie minimalnej ilości zamówienia stanowi podstawową wskazówkę dla wykonawców, kalkulujących cenę oferty oraz określających ryzyko związane Formula do udzielania praw danym zamówieniem.

Autor odpowiedzi: Daniel Szczęsny.