Strategia studiow uniwersytetu na Notham,

To kształtowanie nowych jednostek naukowych i nowych kierunków. Kiedy pracownicy uczelni odczują jej skutki i jakich obszarów ich aktywności będą one dotyczyły?

Potrzebujemy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ta, która obowiązuje obecnie, była wielokrotnie nowelizowana i w efekcie stała się nieczytelna.

Adamiec M. Allen N. Alves N. Educational Sciences Journal", No. Antczak Z.

Poza tym obecna ustawa zbyt głęboko ingeruje w działalność uczelni i ogranicza ich autonomię. Innowacyjny będzie już sam tryb pracy nad ustawą. Chcemy oddać ją do napisania środowisku naukowemu. Ogłosiliśmy już konkurs na trzy zespoły ekspertów, które przygotują konkurencyjne projekty założeń do ustawy. Każdy z zespołów będzie zobowiązany do przeprowadzenia szerokich konsultacji swoich pomysłów ze środowiskiem akademickim.

Strategia studiow uniwersytetu na Notham

Dopiero gdy poznamy efekty pracy zespołów i przeprowadzonych przez nich konsultacji, zaczniemy pisać właściwą ustawę. Proces będzie zwieńczony wielkim kongresem polskiej nauki, który planujemy na jesień r.

  1. Bitrix Memcached php7.
  2. Analiza kompromisu systemu
  3. Bibliografia 1.
  4. Wysoce sprzedawane opcje akcji

Ustawa ma zostać uchwalona w r. Chcemy, aby środowisko naukowe w największym stopniu odpowiadało za treść nowego prawa.

Jednym z Pana zamierzeń jest odbiurokratyzowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W jaki sposób reforma ta zostanie Strategia studiow uniwersytetu na Notham Kiedy pracownicy uczelni odczują jej skutki i jakich obszarów ich aktywności będą one dotyczyły? Odbiurokratyzowanie nauki to priorytet. Obecnie uczelnie są dławione przez nadmiar przepisów i obowiązków. Cierpi na tym jakość badań, prac naukowych czy dydaktyki.

Trzeba to zmienić. Wkrótce przedstawimy szeroki pakiet deregulacyjny, przygotowany we współpracy ze środowiskiem naukowym i będący efektem konsultacji społecznych. Przez ostatnie miesiące zbieraliśmy w środowisku opinie na temat zbędnych przepisów.

Strategia studiow uniwersytetu na Notham

Źródłem największej biurokracji Strategia studiow uniwersytetu na Notham obecnie dwa rozporządzenia: o Polskiej Komisji Akredytacyjnej i o Krajowych Ramach Kwalifikacji. Pracujemy już nad ich zmianą.

Plan zdjęcia z uczelni balastu regulacji ma duże poparcie w środowisku. Polska Komisja Akredytacyjna działa w sposób nadmiernie sformalizowany. Ta instytucja ma w założeniu pomagać uczelniom w podnoszeniu jakości kształcenia, a zajmuje się kontrolą formalną. To, że PKA działa tak a nie inaczej, to efekt rygorystycznych przepisów. Trzeba je zmienić. Podobnie jest z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, które same w sobie nie są pozbawione sensu. My natomiast wdrażamy je w sposób sprzeczny z celem, któremu służą.

KRK mają uczynić cele i treści nauczania czytelnymi oraz przejrzystymi, co ma służyć poprawie jakości nauczania. U nas sprowadzało się to do czystej sprawozdawczości, tworzenia nikomu niepotrzebnych dokumentów.

Strategia studiow uniwersytetu na Notham

Zamierzamy zmienić też zasady oceny pracowników naukowych. Obecne przepisy, nakazujące dokonywanie jej co dwa lata, powodują, że ocena zamienia się w niekończący się proces. Powrócimy do wymogu dokonywania oceny nie rzadziej niż raz na cztery lata, przy czym rektor, dziekan czy dyrektor instytutu będą w razie potrzeby mogli to robić częściej.

Konspekt nr 57 (2/) by Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Issuu

Zapowiedział Pan wzmacnianie pozycji i roli nauk humanistycznych. Jak będzie wyglądał ten proces? Czy obejmie także pedagogikę, jako naukę z pogranicza humanistyki i nauk społecznych?

Pozycja nauk humanistycznych będzie rosła wraz z nakładami, jakie na nie przeznaczymy. Zwiększenie nakładów na humanistykę nastąpi już od przyszłego roku. Duże zmiany nastąpią w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Będzie ono polegać na przyznawaniu dużej liczbie małych grantów, przez Narodowe Centrum Nauki. Zaproponował Pan wprowadzenie trzech ścieżek kariery akademickiej — naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej. Na czym ma polegać ścieżka dydaktyczna? Czy będzie się ona wiązała z naukami pedagogicznymi?

Rozdzielenie ścieżek kariery uwolni ludzi nauki od nadmiaru obowiązków i pozwoli Cwiczenia wyboru Questrade. skupić się na tej pracy, którą wykonują najlepiej.

Studia i Prace WNEiZ US

Tradycyjna ścieżka naukowo-dydaktyczna rozpraszała wysiłki akademików na różnych polach aktywności zawodowej. Tymczasem wybitny naukowiec nie musi być wcale znakomitym dydaktykiem ani uznanym wdrożeniowcem. Ścieżka dydaktyczna pozwoli na doskonalenie pracy ze studentami i przekazanie wykładów osobom faktycznie oddanym nauczaniu. Ścieżka dydaktyczna wydaje się wręcz stworzona dla uczelni pedagogicznych.

Będzie to również docenienie wysiłku dydaktycznego. Na uznanych zagranicznych uniwersytetach praca dydaktyczna jest ceniona na równi z badawczą. Dziękuję za rozmowę. Kazimierz Karolczak: Nigdy nie byłem rewolucjonistą i nie zamierzam nim zostać.

Tłumaczenie ustne — teoria, praktyka, dydaktyka 2: Stare problemy, nowe metody

Rewolucja zakłada bowiem zburzenie starego porządku i zbudowanie czegoś zupełnie od nowa, w pośpiechu i pod presją. W sytuacji funkcjonowania jakiejkolwiek instytucji, a zwłaszcza edukacyjnej, gwałtowne działania nie mogą mieć miejsca. Każda nagła zmiana zawsze odbędzie się ze szkodą dla pracowników oraz procesu dydaktycznego. Wybieram zatem ewolucję. A jeśli ewolucja, to warto zapytać, w jakim tempie? Pamiętajmy, że zmiany mogą występować w takim zakresie, w jakim będą je wymuszały czynniki zewnętrzne, takie jak decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polityka państwa, a także wewnętrzne, zainicjowane przez władze i pracowników Uniwersytetu.

Ewolucja naszej Uczelni to w moim rozumieniu przede wszystkim zmiana na linii Fot. Rewolucja to znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie.

Tymczasem ewolucja potrzebuje czasu. Jakich zatem zmian o charakterze ewolucyjnym może się Strategia studiow uniwersytetu na Notham społeczność naszego Uniwersytetu?

Kazimierz Karolczak władza—społeczność. Lubię kontakt z ludźmi, lubię rozmowy w cztery oczy.

Strategia studiow uniwersytetu na Notham

Mam świadomość, że nie spotkam się osobiście ze wszystkimi pracownikami i studentami naszej Uczelni, społeczność ta jest bowiem liczna i cały czas się powiększa. Należy też dokonać przeglądu funkcjonowania różnych działów i biur. Doposażyć te, które wymagają inwestycji, wskazać także miejsca, gdzie mamy nadmiar zatrudnionych lub nieuzasadnione obciążenie budżetu.

Wtedy będę starał się reformować te działy tak, aby nie krzywdzić pracowników. Powołam w tym celu zespół audytorów.

Strategia studiow uniwersytetu na Notham

Taki zespół powinien służyć pomocą władzom naszej Uczelni, wskazywać na coś, co nie funkcjonuje właściwie, ale także zgłaszać pomysły naprawcze oraz wyróżnić dobrze działające jednostki.