Strategie jednostki handlowej. Co powinna zawierać strategia i jaki powinien być jej poziom szczegółowości?

Strategia innowacji otwartej - bazuje na wyszukiwaniu oraz zużytkowaniu idei innowacji tworzących się w otoczeniu, które nie jest formalnie związane z zakładem. Strategia klastra innowacyjnego - oparta jest na współpracy zakładów oraz instytucji je wspierających, wyspecjalizowanych w określonej dziedzinie, znajdujących się w najbliższym otoczeniu w celu utworzenia przewagi rynkowej. Zarząd naszej firmy działającej od wielu lat w branży chemicznej ogłosił nową strategię na lata Strategia błękitnego oceanu - bazująca na koncepcji, iż podczas wyboru strategii firmy obszar najbardziej bezwzględnej konkurencji, często określanej jako "czerwony ocean" może zostać pominięty.

Strategiczna jednostka gospodarcza ang.

Strategie jednostki handlowej

Strategic Business Unit - SBU grupuje w ramach wielogałęziowego przedsiębiorstwa wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, zmierzające do wytworzenia określonego rodzaju wyrobu lub usług i traktuje je jako pojedynczą jednostkę operacyjną. Strategia na poziomie funkcjonalnym tworzy ramy dla zarządzania takimi funkcjami, jak: finanse, prace badawcze i rozwojowe, marketingekologiazgodnie ze strategią jednostki operacyjnej.

Strategie jednostki handlowej

Strategia ta polega na określeniu, w jaki sposób dana funkcja ma być realizowane, by sprzyjała uzyskaniu pożądanej przewagi konkurencyjnej, oraz na koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami. Strategie innowacji 1. Strategia błękitnego oceanu - bazująca na koncepcji, iż podczas wyboru strategii firmy obszar najbardziej bezwzględnej konkurencji, często określanej jako "czerwony ocean" może zostać pominięty.

Takie działanie pozwala wytyczyć "błękitny ocean", w którym istnieje możliwość wyznaczenia miejsca dla strategii przedsiębiorstwa. Pionierstwo strategii błękitnego oceanu uwarunkowane jest zastosowaniem koncepcji innowacji w obszarze wartości wydzielającej fragment rynku dedykowany nowym produktom.

Cel natomiast zawarty jest w planie sprzedażowym, za realizację którego odpowiada dyrektor handlowy.

Strategie jednostki handlowej

Jest to duży wzrost, więc dyrektorowi handlowemu postawiono ambitny cel opracowania strategii sprzedaży, która umożliwi dwudziestoprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. W celu zbudowania strategii sprzedaży dla jednostki szkoleniowej należy podjąć działania w czterech krokach rys.

Do czego przydadzą się szefowi sprzedaży metody zarządzania projektem (cz. 2. Agile)

Tak więc zarówno cele strategiczne, jak i cele operacyjne powinny być wyrażone miarą i ambitną, choć realną wartością w czasie. A co, jeśli nie są?

Strategie jednostki handlowej

Wówczas niemożliwe jest zarówno kaskadowanie celów strategicznych, jak i obiektywna ocena stopnia realizacji celów. Można wręcz powiedzieć, że jakie cele, takie kaskadowanie i rozliczanie.

Najbliższe seminaria

Jest to również przyczyna braku publikacji, które wskazywałyby, jak należy kaskadować cele czyżby badacze również nie odróżniali celów od intencji lub od środków do celu? Przykłady nieporozumień Poniżej przedstawiono przykłady ilustrujące różnicę między intencjami, celami i środkami do celu — w odniesieniu do sześciu wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Obszar sprzedaży intencje — zwiększenie sprzedaży, wejście na nowe rynki, wprowadzenie nowego produktu; cele — uzyskanie określonej wielkości sprzedaży ogółem, wielkości sprzedaży na nowych rynkach lub wielkości sprzedaży nowych produktów; środki — wizyty u potencjalnych klientów, pozyskanie zapytań ofertowych, składanie ofert, szkolenie handlowców.

Strategie jednostki handlowej

Jeśli komuś mylą się intencje z celami, to błąd ten jest jeszcze do nadrobienia, bo poprawne cele można sobie narzucić na poziomie operacyjnym poprzez u-SMART-nienie intencji. Warunki dla kaskadowania celów Jeśli cele strategiczne są SMART i cele jednostek organizacyjnych są również SMART, gdyż oparto je na współczynnikach i innych wartościach mierzalnych, to mamy do czynienia z sytuacją, w której możliwe jest przekładanie strategii na cele i działania operacyjne.

Poprawnie sformułowane cele strategiczne należy jeszcze uzupełnić o środki budżety na realizację tych celów oraz przypisać konkretnym osobom odpowiedzialność za te cele.

Zobacz również

Odpowiedzialności nie powinien ponosić zarząd jako ciało kolegialne. W ten sposób tworzą się odpowiednie warunki do racjonalnego zarządzania portfelem projektów, które mają umożliwić firmie osiągnięcie celów.

Służy temu pomysłowe narzędzie, jakim jest macierz zgodności strategicznej i kryteriów ważonych pozwalająca, spośród wszystkich inicjatyw projektowych, wybierać i finansować te projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji strategii.