Wskazniki handlowe dla XXI wieku,

Analizie podlegają trzy wskaźniki: dochód narodowy bruttodochód narodowy brutto dochód narodowy brutto na osobę według parytetu siły nabywczejparytet siły nabywczej parytetu siły nabywczej , spodziewana długość życia oraz średnia liczba lat spędzonych w szkole w przypadku dorosłych dla osób w wieku 25 i więcej lat i spodziewana liczba lat edukacji dla dzieci wchodzących w wiek szkolny. Na dole mapy narysowano osiem kolorowych prostokątów i opisano jaką wielkość produktu krajowego brutto w dolarach amerykańskich na jednego mieszkańca w poszczególnych państwach w dwa tysiące trzynastym roku obrazuje każdy kolor. Tradycyjny podział na bogatą Północ i biedne Południe Polecenie 2 Znajdź argumenty przemawiające za tym, że państwa Zatoki Perskiej o wysokiej wartości PKB per capita mogą nie być uznawane za wysoko rozwinięte.

Wskazniki handlowe dla XXI wieku

Demokratyczna Republika Konga Przy tak ogromnej rozpiętości wartości nie trudno wyróżnić kraje wysoko rozwinięte ekonomicznie! Pomiędzy nimi mieści się zdecydowana większość państw. Zagadnienie, która wartość pozwala oddzielić kraje wysoko rozwinięte od tych ze środkowej grupy, zawsze pozostanie otwarte. Różnice w wielkości PKB na osobę pomiędzy krajami najbogatszymi a najbiedniejszymi są olbrzymie Najwyższe wartości PKB mają kraje niewielkie obszarowo ze względnie małą liczbą mieszkańców, za to obfitujące w cenne zasoby np.

Liczne bogactwa naturalne posiadają również pozostałe kraje należące do czołówki najlepiej rozwijających się państw, a mające dużą powierzchnię i dużą liczbę mieszkańców, np. Stany Zjednoczone. Listę zamykają kraje niestabilne politycznie, zróżnicowane kulturowo, z długą przeszłością kolonialną. Wody zaznaczono kolorem niebieskim.

Na mapie za pomocą kolorów przedstawiono produkt krajowy brutto w dolarach amerykańskich na jednego mieszkańca w poszczególnych państwach w dwa tysiące trzynastym roku. Kolor ciemnozielony obrazuje wielkość produktu krajowego brutto powyżej pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich na jednego mieszkańca i występuje w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Skandynawii.

Jaśniejsze odcienie koloru zielonego występują w Europie zachodniej od dwudziestu do pięćdziesięciu tysięcy dolarów. Wschodnia część Europy, Ameryka Południowa i Azja w przeważającej większości pokryte są odcieniami koloru żółtego do pięciu do dwudziestu tysięcy dolarów. W Afryce i Południowej części Azji występuje kolor różowy i niebieski odzwierciedlające bardzo Wskazniki handlowe dla XXI wieku wartości produktu krajowego Wskazniki handlowe dla XXI wieku — poniżej pięciu tysięcy dolarów amerykańskich kolor niebieski —poniżej jednego tysiąca dolarów.

Mapa pokryta jest równoleżnikami i południkami. Dookoła mapy w białej ramce opisano współrzędne geograficzne co dwadzieścia stopni. Na dole mapy narysowano osiem kolorowych prostokątów i opisano jaką wielkość produktu krajowego brutto w dolarach amerykańskich na jednego mieszkańca w poszczególnych państwach w dwa tysiące trzynastym roku obrazuje każdy kolor.

Grupę tę uzupełniają Japonia, Korea Południowa i Tajwan. Takie zróżnicowanie dało podstawy do wyróżnienia tzw. Linię podziału nazwano linią Brandta.

RqnD4jt4ipbpl1 Ilustracja przedstawia mapę świata.

Resztę państw oznaczono kolorem jasnozielonym. Pomiędzy nimi narysowano czerwoną linię. To linia Brandta. Na dole mapy w legendzie narysowano dwa prostokąty.

Ciemnozielony opisano bogata Północ. Jasnozielony prostokąt opisano biedne Południe. Tradycyjny podział na bogatą Północ i biedne Południe Polecenie 2 Znajdź argumenty przemawiające za tym, że państwa Zatoki Perskiej o wysokiej wartości PKB per capita mogą nie być uznawane za wysoko rozwinięte.

Już pobieżna analiza mapy pokazuje niekonsekwencję: Australia PKB na osobę 43 tys. Przewaga tego wskaźnika polega na tym, że na jego wielkość wpływają liczne czynniki, nie tylko ekonomiczne. Wyposażenie służby zdrowia jest uwarunkowane finansami, ale jej organizacja, np. Jakość opieki i stan zdrowia niemowląt wynikają z rzetelnej wiedzy matek o fizjologii człowieka i zasadach higieny.

Wskazniki handlowe dla XXI wieku

Wiedzę taką mogą uzyskać w szkole. Im więcej wiedzą na te tematy, tym dla dziecka lepiej.

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego - doradcy-restrukturyzacja.pl

Odsetek dziewcząt uczęszczających do szkoły wskazuje poziom rozwoju społecznego, dodatkowo jest uwarunkowany kulturowo. W tradycyjnych społecznościach, przy ograniczonych środkach, do szkół posyła się dużo częściej chłopców niż dziewczynki. Zależność śmiertelności niemowląt od wartości produktu krajowego brutto per capita. Na osi poziomej wartości pe ka be. Punkty skupione w lewym dolnym rogu wykresu.

Polska ma nadwyżkę handlową - doradcy-restrukturyzacja.pl

Im wyżej tym punktów mniej. Podobnie, im dalej w prawo, tym mniej punktów. Źródło: Tomorrow Sp. Wykres pokazuje, że generalnie im PKB jest wyższe, tym umieralność niemowląt spada. Największa rozpiętość charakteryzuje kraje o niskim PKB. Są wśród nich także takie, które potrafią nawet przy małych środkach finansowych zorganizować opiekę zdrowotną na dobrym poziomie, o ile inne czynniki temu nie przeszkodzą.

Wskazniki handlowe dla XXI wieku

Kraje z najwyższą śmiertelnością to Afganistan, Mali i Somalia targane konfliktami zbrojnymi. Wysokie wartości PKB też nie są automatycznym rozwiązaniem — taką samą śmiertelność wykazują kraje o PKB per capita od 5 tys.

RmMbjkzeOf4j61 Ilustracja przedstawia mapę świata. Na mapie za pomocą sześciu kolorów od ciemnofioletowego, przez jasnofioletowy, niebieski, jasnoniebieski, seledynowy i jasnoseledynowy przedstawiono liczbę zgonów niemowląt na tysiąc urodzeń żywych w poszczególnych państwach w dwa tysiące trzynastym roku. Kolory fioletowe obrazujące liczbę zgonów niemowląt powyżej pięćdziesiąt na tysiąc żywych urodzeń występują w środkowej części Afryki oraz Afganistanie Wskazniki handlowe dla XXI wieku Pakistanie.

Kolory niebieskie obrazujące ilość zgonów niemowląt na tysiąc urodzeń żywych w przedziale pomiędzy jedenaście a pięćdziesiąt występują w Ameryce Południowej, południowej część Azji i na Archipelagu Malezyjskim, w północnej Wskazniki handlowe dla XXI wieku południowej części Afryki. Kolory seledynowe obrazujące liczbę zgonów niemowląt na tysiąc urodzeń żywych poniżej dziesięciu występują w Ameryce Północnej, Europie, północnej części Azji i w Australii przy czym wartości poniżej pięciu zgonów niemowląt na tysiąc urodzeń żywych występują w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Australii.

Na dole mapy narysowano sześć kolorowych prostokątów i opisano jaką liczbę zgonów niemowląt na tysiąc urodzeń żywych w poszczególnych państwach w dwa tysiące trzynastym roku obrazuje każdy kolor. Bardzo wysoka śmiertelność niemowląt występuje w wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz w Afganistanie, Pakistanie, Laosie i Kambodży w Azji Wielkości śmiertelności niemowląt są nie mniej zróżnicowane niż PKB na osobę.

Istnieją kraje, w których wartość tego wskaźnika wynosi ponada to oznacza, że umiera tam co Jednocześnie w niektórych państwach wskaźnik śmiertelności niemowląt przyjmuje wielkość jednocyfrową.

Słabo rozwinięta gospodarka nastawiona głównie na zaspokojenie podstawowych potrzeb nie jest wystarczającym źródłem finansowania szkolnictwa, opieki zdrowotnej czy infrastruktury transportowej. Niedostatek żywności lub uboga dieta pogarszają stan zdrowia matki, przez co noworodki rodzą się z mniejszą wagą i obniżoną odpornością. Na wzrost śmiertelności wpływa także często ograniczony dostęp do czystej wody.

W krajach wysoko rozwiniętych matki znajdują się pod opieką lekarzy lub położnych, mają dostęp do badań i terapii, odpowiednio odżywiają się. Każdy badany respondent posiada osobiste kryteria oceny własnej sytuacji bytowej.

Sądów tych, zwłaszcza zebranych razem, nie cechuje jednak obiektywizm, dlatego nie można ich zweryfikować. Jednym z takich wskaźników jest zadowolenie Wskazniki handlowe dla XXI wieku życia ang.

Na mapie za pomocą pięciu kolorów pomarańczowy, jasnopomarańczowy, Strategia ropy handlowej ppt, zielonkawyi szary przedstawiono zadowolenie z życia w poszczególnych państwach w dwa tysiące dwunastym roku.

Kolor ciemnopomarańczowy obrazuje bardzo duże zadowolenie z życia i występuje w Ameryce Północnej, Skandynawii, kilku państwach w zachodniej części Europy, Kostaryce, Wenezueli i Australii. Kolor jasnopomarańczowy obrazuje duże zadowolenie z życia i występuje w Meksyku, przeważającej części Ameryki Południowej i Europie Zachodniej, Tajlandii, Arabii Saudyjskiej i Uzbekistanie. Kolor brązowy obrazuje środkowy przedział zadowolenia z życia i obejmuje większość krajów środkowoeuropejskich i północną część Azji.

Kolory zimne, szare obrazujące najniższe zadowolenie z życia występują m. Na dole mapy narysowano pięć kolorowych prostokątów i opisano jakie zadowolenie z życia w poszczególnych państwach w dwa tysiące dwunastym roku obrazuje każdy kolor. Wskaźnik zadowolenia z życia w Wskazniki handlowe dla XXI wieku.

Na podstawie analizy danych zamieszczonych na mapie możemy stwierdzić, że zadowoleni ze swojego życia są nie tylko mieszkańcy obu Ameryk, Australijczycy i Europejczycy z zachodniej części kontynentu, ale również mieszkańcy Tajlandii, Arabii Saudyjskiej i Uzbekistanu. Japonia mieści się w środkowym przedziale razem z Hiszpanią, Indiami, Zambią i większością krajów środkowoeuropejskich.

Jak widać nie ma to ścisłego związku z wielkością PKB — podstawowym miernikiem dochodu narodowego. Wskaźnik rozwoju społecznego HDI Wskaźników poziomu rozwoju jest wiele, np. Każdy z nich pokazuje jednak tylko określony wycinek rzeczywistości. Analizie podlegają trzy wskaźniki: dochód narodowy bruttodochód narodowy brutto dochód narodowy brutto na osobę według parytetu siły nabywczejparytet siły nabywczej parytetu siły nabywczejspodziewana długość życia oraz średnia liczba lat spędzonych w szkole w przypadku dorosłych dla osób w wieku 25 i więcej lat i spodziewana liczba lat edukacji dla dzieci wchodzących w wiek szkolny.

Dla każdego składnika najwyższa rzeczywista wartość oznacza 1, a najniższa 0. Na takiej podstawie przelicza się wartości dla każdego kraju, a syntetyczny wynik oblicza się za pomocą średniej geometrycznej.

Zmiany na mapie politycznej świata

Kraje ze wskaźnikiem co najmniej 0, uważa się za wysoko rozwinięte, a poniżej 0, za rozwinięte słabo. W roku przy średniej światowej 0, najwyższą wartość osiągnęła Norwegia — 0, a najniższą Niger — 0, Na mapie za pomocą czterech kolorów przedstawiono zróżnicowanie rozwoju społecznego wskaźnik rozwoju społecznego HDI w dwa tysiące czternastym roku.

Kolor zielony obrazujący państwa wysoko rozwinięte występuje w północnej części Ameryki Południowej, w Meksyku, we wschodniej części Europy i w przeważającej części Azji środkowej i północnej.

Kolor brunatny i pomarańczowy obrazujący państwa średnio i słabo rozwinięte gospodarczo występuje w Afryce i południowej części Azji. Na dole mapy narysowano cztery kolorowe prostokąty i opisano jaką wielkość wskaźnika rozwoju społecznego przedstawia dany kolor. Zróżnicowanie wskaźnika rozwoju społecznego — HDI Na mapie zaobserwować można duże zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społecznego na świecie.

Kraje Azji Wschodniej i Południowej, by zwiększyć HDI, powinny podnieść wartości wskaźników na trzech płaszczyznach: średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych, oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia oraz dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu nabywczego waluty.

Polska ma nadwyżkę handlową

W najtrudniejszej sytuacji są kraje Afryki Subsaharyjskiej — średnia dla całego regionu to zaledwie 0, Czynniki wpływające na rozwój Przyczyn zróżnicowania poziomu rozwoju państw świata jest wiele. Są to czynniki przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze. Przykładem kraju, w którego rozwoju znaczącą rolę odegrały czynniki pozaprzyrodnicze, jest Japonia — kraj w zasadzie bez surowców, a do tego wyspiarski, górzysty, z częstymi trzęsieniami ziemi i aktywnym wulkanizmem.

Miałby bardzo ograniczone możliwości, gdyby nie specyficzna kultura i procesy modernizacyjne, które nastąpiły po II wojnie światowej. Państwami, dla których zasoby naturalne odegrały podstawową rolę w ich rozwoju gospodarczym, są na przykład Botswana i Niger. Pierwszy kraj jest czołowym producentem diamentów, drugi uranu. Pewną rolę odgrywa położenie geograficzne. Przed wielkimi odkryciami geograficznymi Azja Środkowa leżała na bardzo ważnej trasie handlowej z Europy do Chin, czyli na Jedwabnym Szlaku.

Zabytki Samarkandy czy Buchary świadczą o ówczesnym bogactwie mieszkańców. Z kolei geograficzne położenie Szwecji czy Stanów Zjednoczonych w stosunku do innych państw pozwoliło im bogacić się w czasie obu wojen światowych dzięki produkcji zbrojeniowej lub na jej rzecz. Także procesy historyczne miały znaczący wpływ na rozwój państw, np. Zaś Wskazniki handlowe dla XXI wieku Polski w środku Europy przyczyniało się wielokrotnie do tego, że była ona ze względu na swoje nizinne ukształtowanie terenu oraz geopolityczne usytuowanie obszarem wojen.

Ustrój polityczny również Wskazniki handlowe dla XXI wieku wpływa na postęp.