Jak ocenic wstepne opcje zapasow

Na stronie Określ opcje odzyskiwania wybierz ustawienia zabezpieczeń do zastosowania i wybierz, czy chcesz użyć migawek sprzętowych opartych na sieci SAN, aby szybciej odzyskiwać dane opcja dostępna tylko wtedy, gdy masz sieć SAN z włączoną tą funkcją oraz możliwością tworzenia i dzielenia klonu w celu umożliwienia zapisu. In the Actions pane, click Recover. In Select protection group type click Servers.

Instalowanie programu DPMGet DPM installed Konfigurowanie magazynu — dane kopii zapasowej można przechowywać na dysku, na taśmie i w chmurze przy użyciu platformy Azure. Set up storage - You can store backed up data on disk, on tape, and in the cloud with Azure. Więcej informacji znajduje się w temacie Prepare data storage Przygotowanie magazynu danych.

Jak ocenic wstepne opcje zapasow

Read more in Prepare data storage. Konfigurowanie agenta ochrony DPM — agent musi być zainstalowany na komputerach klienckich, które mają być chronione. Set up the DPM protection agent - The agent needs to be installed on client computers you want to protect.

Read Deploy the DPM protection agent.

Tworzenie kopii zapasowej w systemie Windows Server - Baza wiedzy NSIX Data Center

W obszarze Wybór grupy ochrony kliknij opcję Klienci. In Select protection group Jak ocenic wstepne opcje zapasow click Clients. Opcję Klienci należy wybrać tylko wtedy, gdy chcesz utworzyć kopię zapasową danych komputera z wersją kliencką systemu operacyjnego Windows.

You only select clients if you want to back up data on a Windows computer running a Windows client operating system. W przypadku wszystkich innych obciążeń wybierz opcję Serwery.

For all other workloads select server. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Deploy protection groups Wdrażanie grup ochrony Learn more in Deploy protection groups Na stronie Wybierz członków grupy kliknij pozycję Dodaj wiele komputerów.

Komputery klienckie, dla których chcesz wykonać kopię zapasową, możesz dodać za pomocą pliku tekstowego. You can add the client computers you want to back up in a text file. Nazwy poszczególnych komputerów muszą znajdować się w osobnych wierszach. In the file you'll Jak ocenic wstepne opcje zapasow to enter each computer on a new line. Zalecamy wprowadzenie w pełni kwalifikowanych nazw domen komputerów docelowych. We recommend that you provide the FQDN target computers.

Oto przykład wprowadzenia nazw kilku komputerów w pliku txt :For example, enter multiple computers in a.

Note that if DPM can't find the text file or any of the computers it will add them to the log file.

Windows Server 2008 R2

Kliknij pozycję nie można dodać maszynaby otworzyć plik dziennika. Click Failed to add machines to open the log file. Aby dodać nowe komputery klienckie do istniejącej grupy ochrony, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy i wybierz pozycję Dodaj komputery klienckie.

To add new client computers to an existing protection group you right-click the group name and select Add client computers. Na stronie Określ dołączenia i wykluczenia określ foldery na wybranych komputerach, które mają być objęte ochroną lub z niej wykluczone. On the Specify Inclusions and Exclusions page, specify the folders to include or exclude for protection on the selected computers.

Funkcja kopia zapasowa systemu Windows Server

Aby dokonać wyboru z listy dobrze znanych folderów, takich jak Dokumenty, kliknij listę rozwijaną. To select from a list of well-known folders, such as Documents, click the drop-down list.

Jak ocenic wstepne opcje zapasow

Należy pamiętać, że:Note that: Jeśli wykluczysz folder, a następnie określisz oddzielną regułę dołączania dla podfolderu, program DPM nie wykona kopii zapasowej tego podfolderu.

When you exclude a folder, and then specify a separate inclusion rule for a subfolder, DPM doesn't back up the subfolder.

BHPEX Blog Bezpieczeństwo Informatyczne Poradnik administratora - podstawowe usługi Windows Server Poradnik administratora — podstawowe usługi Windows Server 15 stycznia 4 Poniżej przedstawiam mój kolejny artykuł z cyklu podstawowe usługi Windows Serverw którym pokaże wybrane usługi, przeznaczenie i ich konfigurację.

Reguła wykluczenia ma pierwszeństwo przed regułą dołączenia. The exclusion rule overrides the inclusion rule.

Windows Server 2012 R2

Jeśli dołączysz Jak ocenic wstepne opcje zapasow, a następnie określisz oddzielną regułę wykluczenia dla podfolderu, program DPM wykona kopię zapasową całego folderu z wyjątkiem wykluczonego podfolderu. When you include a folder, and then specify a separate exclude rule for a subfolder, DPM backs up the entire folder, except for the excluded subfolder. Jeśli dołączysz dobrze znany Jak ocenic wstepne opcje zapasow, taki jak Dokumenty, program DPM zlokalizuje foldery Dokumenty dla wszystkich użytkowników komputera, a następnie zastosuje regułę.

When you include a well-known folder such as Documents, DPM locates the Documents folder for all users on the computer, and then applies the rule.

Jak ocenic wstepne opcje zapasow

Na przykład jeśli profile użytkowników na komputerze Komp1 zawierają folder Dokumenty dla użytkowników Użytkownik1 i Użytkownik2, program DPM wykona kopię zapasową obu folderów. For example, if the user profile for computer Comp1 contains the Documents folder for both User1 and User2, DPM will back up both folders.

W kolumnie folder wpisz nazwy folderów, używając zmiennych, takich jak pliki programu, lub użyj dokładnej nazwy folderu.

Instalowanie programu DPMGet DPM installed Konfigurowanie magazynu — dane kopii zapasowej można przechowywać na dysku, na taśmie i w chmurze przy użyciu platformy Azure. Set up storage-You can store backed up data on disk, on tape, and in the cloud with Azure.

In the Folder column you type the folder names using variables such as program files, or you can use the exact folder name.

Wybierz pozycję Dołącz lub Wyklucz dla każdej pozycji w kolumnie Reguła. Select Include or Exclude for each entry in the Rule column. Zaznaczenie opcji Zezwalaj użytkownikom na określanie chronionych elementów członkowskich da użytkownikom końcowym możliwość Koszulka BTC RUB. na komputerze kolejnych folderów do uwzględniania w kopiach zapasowych.

You can select Allow users to specify protection members to give your end users the choice to add more folders on the computer that they want to back up. Jednak użytkownicy końcowi Jak ocenic wstepne opcje zapasow mogą wybierać plików i folderów, które zostały jawnie wykluczone przez administratora.

However, the files and folders you have explicitly excluded as an administrator cannot be selected by the end user. W obszarze Wykluczenia typów plików można za Jak ocenic wstepne opcje zapasow rozszerzeń plików określić typy plików do wykluczenia. Under File type exclusions you can specify the file types to exclude using their file extensions. W obszarze Wybierz metodę ochrony danych Określ sposób obsługi krótkoterminowej i długoterminowej kopii zapasowej.

Przegląd opcji w trybie zaawansowanym – strefy i harmonogramy – Hydrawise

In Select data protection method specify how you want to handle short and long-term backup. Krótkoterminowa kopia zapasowa jest zawsze najpierw tworzona na dysku z opcją przeniesienia kopii zapasowej z dysku do chmury platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup na potrzeby przechowywania krótkoterminowego lub długoterminowego.

Short-term back up is always to disk first, with the option of backing up from the disk to the Azure cloud with Azure backup for short or long-term. Zamiast długoterminowej kopii zapasowej w chmurze możesz również skonfigurować długoterminową kopię zapasową na autonomicznym urządzeniu taśmowym lub w bibliotece taśm połączonej z serwerem programu DPM.

As an alternative to long-term backup to the cloud you can also configure long-term back up to a standalone tape device or tape library connected to the DPM server.

Jak ocenic wstepne opcje zapasow

W polu Wybierz cele krótkoterminowe określ sposób tworzenia kopii zapasowej w krótkoterminowym magazynie na dysku. In Select short-term goals specify how you want to back up to short-term storage on disk. W obszarze Zakres przechowywania określ, jak długo chcesz przechowywać dane na dysku.

In Retention range you specify how long you want to keep the data on disk. W obszarze Częstotliwość synchronizacji określ, jak często chcesz zapisywać przyrostowe kopie zapasowe na dysku. In Synchronization frequency you specify how often you want to run an incremental backup to disk.

Poradnik administratora Windows Server - podstawowe usługi

Jeśli nie chcesz ustawiać interwału kopii zapasowych, możesz zaznaczyć opcję Zaraz przed punktem odzyskiwania, aby program DPM wykonywał ekspresową pełną kopię zapasową bezpośrednio przed każdym zaplanowanym punktem odzyskiwania. If you don't want to set a back up interval you can check Just before a recovery point so that DPM will run an express full backup just before each recovery point is scheduled. Jeśli chcesz utworzyć długoterminową kopię zapasową danych na taśmie, na stronie Określ cele długoterminowe wskaż, jak długo chcesz przechowywać dane na taśmie od 1 roku do 99 lat.

If you want to store data on tape for long-term storage in Specify long-term goals indicate how long you want to keep tape data years. W obszarze Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych określ, jak często mają być wykonywane kopie zapasowe na taśmie.

In Frequency of backup specify how often backups to tape should run. Częstotliwość zależy od wybranego zakresu przechowywania:The frequency is based on the retention range you've specified: Gdy zakres przechowywania wynosi 1—99 lat, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, co kwartał, co pół roku lub co rok.

Jak ocenic wstepne opcje zapasow

When the retention range is years, you can select backups to occur daily, weekly, bi-weekly, monthly, quarterly, half-yearly, or yearly. Gdy zakres przechowywania wynosi 1—11 miesięcy, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.

Jak możemy Ci pomóc?

When the retention range is months, you can select backups to occur daily, weekly, bi-weekly, or monthly. Gdy zakres przechowywania wynosi 1—4 tygodnie, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie lub co tydzień. When the retention range is weeks, you can select backups to occur daily or weekly.

W przypadku korzystania z autonomicznej stacji taśm dla pojedynczej grupy ochrony program DPM Jak ocenic wstepne opcje zapasow tej samej taśmy do codziennego wykonywania kopii zapasowych do momentu, gdy zabraknie na niej miejsca. On a stand-alone tape drive, for a single protection group, DPM uses the same tape for daily backups until there is insufficient space on the tape. Na taśmie można również zapisywać dane z różnych grup ochrony.

Jednorazowa kopia zapasowa

You can also colocate data from different protection groups on tape. Na stronie Określanie szczegółów taśmy i biblioteki określ taśmę lub bibliotekę, która Jak ocenic wstepne opcje zapasow być używana, oraz czy dane na taśmie mają być kompresowane i szyfrowane. Na stronie Przejrzyj przydział dysku przejrzyj miejsce na dysku w puli magazynów przydzielone danej grupie ochrony.

Jak ocenic wstepne opcje zapasow

In the Review disk allocation page review the storage pool disk space allocated for the protection group. Całkowity rozmiar danych to rozmiar danych, dla których ma zostać utworzona kopia zapasowa, a w obszarze Miejsce na dysku do udostępnienia w programie DPM jest widoczna ilość miejsca zalecana przez program DPM dla grupy ochrony.

Total Data size is the size of the data you want to back up, and Disk space to be provisioned on DPM is the space that DPM recommends for the protection group.