System handlu hodowlanymi

Artykuł 2 Świadectwa zootechniczne na potrzeby handlu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz mieszańcami świń i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu 1. Ocena genetyczna zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. Ocenę wartości użytkowej lub ocenę genetyczną zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. Sporządzono w Brukseli dnia 10 kwietnia r. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust.

Obrót i handel końmi w świetle nowych przepisów Wymagania zootechniczne, rodowodowe i weterynaryjne dla koni hodowlanych i materiału biologicznego Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą konieczność dostosowania wielu przepisów, w tym również hodowlanych i weterynaryjnych, do ustawodawstwa wspólnotowego.

System handlu hodowlanymi

Implementacja prawa Unii Europejskiej, w zakresie utworzenia wspólnego rynku System handlu hodowlanymi i produktami zwierzęcymi, poprzez usunięcie barier zootechnicznych i weterynaryjnych wewnątrz wspólnoty, była dokonywana poprzez stopniowe wprowadzanie zmian, w podstawowych aktach prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania polskiego prawa hodowlanego. I tak, w ostatnich miesiącach, Sejm dokonał nowelizacji ustawy z dnia 20 sierpnia roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.

Nrpoz. Nr 91, poz.

System handlu hodowlanymi

Dwie z nich mają szczególne znaczenie dla hodowców koni. Są to: ustawa z dnia 11 marca System handlu hodowlanymi o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Dz.

Nr 69, poz. Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonując upoważnienie wynikające z ww. Przedmiotem niniejszego artykułu są przepisy zawarte w polskich aktach prawnych, obowiązujących od dnia przystąpienia Polski do UE, opartych na wytycznych zawartych w dyrektywach i decyzjach Rady i Komisji Wspólnoty Europejskiej, które szczegółowo określają wymagania zootechniczne, rodowodowe i weterynaryjne dla wprowadzanych do obrotu zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków.

Zgodnie z prawem wspólnotowym zwierzęta będące przedmiotem handlu muszą być zaopatrzone w dokumentację: identyfikacyjną, hodowlaną nie wymagana dla koni rzeźnych i użytkowychweterynaryjną. Dokumentem identyfikacyjnym konia jest paszport.

System handlu hodowlanymi

Paszport konia jest wystawiany przez organizację lub związek kraju pochodzenia zwierzęcia, który System handlu hodowlanymi księgę stadną lub rejestr danej rasy. Dla zwierząt urodzonych na terenie Polski są to: Polski Klub Wyścigów Konnych dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie dla kuców szetlandzkich, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków dla rasy kłusaczej i Polski Związek Hodowców Koni dla pozostałych ras koni oraz krzyżówek międzyrasowych i koni bez pochodzenia.

Obrót i handel końmi w świetle nowych przepisów

Dla zwierząt przywożonych z innych krajów UE paszporty wystawiają organizacje prowadzące księgi poszczególnych ras. Dokument musi zawierać opis słowny System handlu hodowlanymi graficzny konia. Brak opisu konia w paszporcie uniemożliwia identyfikację zwierzęcia a w konsekwencji wpisanie go do polskich ksiąg stadnych. W przypadku stwierdzenia, że w paszporcie kupowanego konia nie ma jego opisu należy żądać, od sprzedającego zwierzę, uzupełnienia dokumentu przez wystawiający go podmiot.

Zwracamy również uwagę, że inne sposoby identyfikacji koni, takie jak mikroprocesory, tatuaże czy wypalone numery są jedynie metodami pomocniczymi i nie stanowią podstawy identyfikacji konia, w rozumieniu przepisów wspólnotowych. Oznacza to, że nabywając konia w innym kraju należy wymagać od sprzedającego konia wyrejestrowania go z macierzystej organizacji aby następnie można było zwierzę zarejestrować w odpowiedniej polskiej księdze.

Ponadto przypominamy, że paszport musi towarzyszyć zwierzęciu w czasie transportu.

Przywóz rejestrowanych, hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych

W przypadku zamiaru sprzedaży konia System handlu hodowlanymi krajowej, należy pamiętać o dość długim terminie oczekiwania na wydanie paszportu. Podmioty wystawiające paszporty są zobowiązane, na mocy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do wydania tego dokumentu w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Radzimy właścicielom koni, noszącym się z zamiarem ich sprzedaży, by nie czekali na ostatnią chwilę, lecz wcześniej zaopatrzyli zwierzęta w stosowny dokument.

Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji w dniu sprzedaży konia. Wyjaśniamy ponadto, że raz wystawiony paszport towarzyszy zwierzęciu aż do jego śmierci, tak więc zwierzęta przywożone do Polski, z innych krajów, zachowują oryginalne paszporty wystawione w System handlu hodowlanymi ich pochodzenia, oczywiście o ile dokumenty spełniają wymagania odnośnie identyfikacji koni i są sporządzone w jednym z urzędowych języków Wspólnoty.

System handlu hodowlanymi

Należy jednak pamiętać o System handlu hodowlanymi zgłoszenia faktu nabycia konia w innym kraju, do podmiotu prowadzącego polską księgę, w terminie 30 dni od dnia wwozu zwierzęcia na teren Polski lub w przypadku konia przywiezionego z państwa trzeciego spoza granic UE w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej.

Drugim dokumentem, wymaganym dla wprowadzanych do obrotu zwierząt hodowlanych, jest zaświadczenia hodowlane. Informacje zamieszczone w zaświadczeniach są podstawą do dokonania wpisu lub rejestracji w księdze stadnej. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy, konie przywożone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą być rejestrowane w odpowiedniej polskiej księdze stadnej, zgodnie z informacjami zawartymi w towarzyszącym im paszporcie.

Jednak nie każde zwierzę posiadające paszport jest zwierzęciem hodowlanym.

Wymagania zootechniczne, rodowodowe i weterynaryjne dla koni hodowlanych i materiału biologicznego

Paszport jest przede wszystkim dokumentem identyfikacyjnym konia i posiadają go wszystkie zwierzęta, w tym również rzeźne i użytkowe. Zwierzętami hodowlanymi są wyłącznie konie spełniające wszystkie warunki wpisu do księgi danej rasy, dlatego też konie ras dla których System handlu hodowlanymi prowadzi się w Polsce ksiąg stadnych oraz które nie uczestniczą w doskonaleniu ras, dla których realizowane są w naszym kraju programy hodowlane, mogą być uważane jedynie za zwierzęta użytkowe.

Oczywiście takie konie można do Polski przywozić i użytkować np. Wyjaśniamy jednocześnie, że zgodnie z ustawą hodowlaną, nie można odmówić dokonania wpisu do księgi konia przywiezionego z innego kraju, jeżeli spełnia on warunki wpisu do odpowiedniej polskiej księgi.

Kolejnym ważnym zagadnieniem są wymagania stawiane reproduktorom tj.

Nabywając ogiera, w innym kraju, należy pamiętać, że nie wszystkie konie wpisane do ksiąg zagranicznych odpowiadają założeniom polskich programów hodowlanych. Chcąc uniknąć niepotrzebnych rozczarowań lepiej upewnić się, przed nabyciem ogiera, czy spełnia on wymagania stawiane reproduktorom przez polskie księgi oraz czy po sprowadzeniu konia do Polski będzie go można użyć w rozrodzie.

Dotyczy to nie tylko rodowodu i pokroju konia lecz System handlu hodowlanymi oceny własnych cech użytkowych i rozwoju osobniczego zwierzęcia oraz jego wartości hodowlanej.

Przypominamy, że od roku wszystkie ogiery półkrwi muszą być ocenione na podstawie testu dniowego przeprowadzonego w zakładzie treningowym lub na podstawie wyników własnych konia uzyskanych w sporcie.

Tak więc, sprowadzając do System handlu hodowlanymi młodego ogiera, jego nabywca musi się liczyć z koniecznością poddania go ocenie w naszym kraju. W przypadku zakupu ogiera starszego, wycenionego w kraju jego pochodzenia, należy upewnić się w podmiocie prowadzącym odpowiednia polską księgę czy wyniki przez niego uzyskane są wystarczające aby był on uznany w Polsce za reproduktora.

System handlu hodowlanymi

W tym celu należy przedstawić dokumenty potwierdzające wpisanie ogiera do odpowiedniej księgi stadnej kraju pochodzenia oraz wyniki i kryteria przeprowadzonej oceny wartości użytkowej konia. Ponadto, w przypadku sprowadzania zwierząt hodowlanych z krajów trzecich spoza granic UE wymagane są dokumenty potwierdzające: że zostaną one wpisane lub zarejestrowane do odpowiedniej księgi na terenie Wspólnoty.

To znaczy, że chcąc przywieźć konia spoza UE, System handlu hodowlanymi zwrócić się do podmiotu prowadzącego w Polsce księgę danej rasy o wydanie potwierdzenia, że zwierzę kwalifikuje się do wpisania do polskiej księgi; ciążę dla źrebnej klaczy.

Wzór zaświadczenia, jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja roku w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków Dz.

Dokumentacja weterynaryjna Zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi przy przywozie i przemieszczaniu zwierząt, zawartymi w ustawie z dnia 11 System handlu hodowlanymi roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych, konie mogą być przedmiotem handlu jeżeli są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii państwa wysyłającego.

Dokument wystawiany jest w dniu załadunku zwierząt lub, w przypadku koni zarejestrowanych, w ostatnim dniu roboczym przed załadunkiem. Wzory świadectw są określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia roku w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych Dz.

Druki formularzy, w kilku językach urzędowych UE, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem wetgiw. Wyjaśniamy, że w przypadku koni hodowlanych posiadających paszport koniowate zarejestrowanewystarczającą jest informacja o System handlu hodowlanymi zdrowia konia, potwierdzona przez urzędowego lekarza weterynarii na formularzu, który określony jest w załączniku Wykonaj pracownikow Home Depot Otrzymuj opcje akcji 2 do ww.

Dla zwierząt nie posiadających paszportów wymagane jest świadectwo zdrowia określone w załączniku nr 1. Świadectwo zdrowie jest również obowiązujące dla wszystkich koni przywożonych z krajów trzecich tj.

Cele programów hodowlanych dla świń czystorasowych

Handel materiałem biologicznym: nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami Obserwowane od szeregu lat wzrastające zainteresowanie hodowców koni, sztucznym unasiennianiem klaczy powoduje pojawianie się na naszym rynku coraz większej ilości nasienia końskiego, wyprodukowanego w innych krajach. Zgodnie z tymi przepisami materiał biologiczny musi być zaopatrzony w : zaświadczenie hodowlane, świadectwo zdrowia. Warunki i sposób wystawiania zaświadczeń hodowlanych oraz zakres informacji jakie powinny zawierać zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i System handlu System handlu hodowlanymi Wsi z dnia 30 kwietnia roku w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych Dz.

WE Lz Wzory zaświadczeń dla materiału biologicznego przywożonego z państw trzecich określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja roku w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędącvych członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków Dz. Zaświadczenia są wystawiane przez podmioty uprawnione do pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia centra pozyskiwania nasienia lub przechowywania i dostarczania nasienia banki nasieniadla każdej partii nasienia wprowadzanej do obrotu, pochodzącej od tego samego dawcy.

Oznacza to, że kupując nasienie, System handlu hodowlanymi którymkolwiek państwie członkowskim, nabywca powinien otrzymać wraz z nasieniem odpowiednie zaświadczenie, bądź w formie świadectwa określonego w ww. Ponadto wyjaśniamy, że podmioty prowadzące banki nasienia, zaopatrujące się w nasienie z centrów pozyskiwania nasienia, są zobowiązane do wystawiania zaświadczeń dla każdej partii nasienia dalej wprowadzanego do obrotu. Wyżej opisane dokumenty, stanowią podstawę wystawienia zaświadczenia sztucznego unasienniania, przez osobę wykonującą zabieg inseminacji klaczy.

Zaświadczenie sztucznego unasienniania klaczy wydaje wydaje właściwy podmiot prowadzący księgi lub rejestry.

System handlu hodowlanymi

Nasienie, dla którego nie ma zaświadczenia hodowlanego nie może być użyte. Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę hodowców koni, na jeszcze jedno ważne zagadnienie, związane z zakupem nasienia ogierów wpisanych do obcych ksiąg.

Użycie nasienia zaopatrzonego w zaświadczenie hodowlane nie daje gwarancji, że urodzone źrebię zostanie wpisane do polskich ksiąg. Wynika to z przepisów określonych w programach hodowlanych realizowanych dla poszczególnych ras koni które stanowią, że każdy ogier, niezależnie od tego, czy ma być użyty w rozrodzie naturalnymczy będzie dawcą nasienia, musi być zakwalifikowany przez komisję księgi stadnej do użycia w programie hodowlanym konkretnej rasy.

Stąd też, jedynie nasienie ogierów, których wykorzystanie jest przewidziane w programie hodowlanym prowadzonym dla danej księgi może być użyte w tej rasie.

Jest to szczególnie istotne w przypadku ras półkrwi, dla których w Polsce nie prowadzi się ksiąg stadnych. I tak chcąc zakupić nasienie ogierów takich ras jak np. W innym przypadku, może okazać się, że urodzone źrebię będzie jedynie zwierzęciem użytkowym bez prawa wpisu do jakiejkolwiek księgi. Dokumentem weterynaryjnym, który musi towarzyszyć przesyłce nasienia, komórek jajowych lub zarodków jest świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii kraju wysyłki.

Wzór świadectwa, dla materiału biologicznego przywożonego z krajów Wspólnoty, jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni Dz.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej informacje przyczynią się do System handlu hodowlanymi norm i zasad przewidzianych przepisami, stosowanymi w handlu wewnątrz System handlu hodowlanymi, zwierzętami hodowlanymi i materiałem biologicznym. Życzymy polskim hodowcom podejmowania trafnych decyzji hodowlanych. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.